MR

Medezeggenschapsraad

Dat de overheid de inspraak van de ouders en personeel ook belangrijk vindt blijkt uit de mogelijkheid die de overheid heeft gecreëerd. De Medezeggenschapsraad (MR) is zo'n voorbeeld van een wettelijke regeling. Ook de Sint Jozefschool heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit 2 personeelsleden en 2 mensen uit de oudergeleding.
De MR heeft een aantal rechten en plichten. Deze staan in het MR-reglement vermeld. Zo kan een MR-adviezen geven aan de schoolleiding. Ten aanzien van bepaalde zaken heeft de MR-instemmingsrecht. Dat betekent dat de schoolleiding een plan pas mag uitvoeren als de MR daar akkoord mee gaat.
De MR streeft ernaar om 4 keer per jaar bij elkaar te komen. Bij de vergaderingen kan de directie aanwezig zijn om advies en informatie te geven. In principe zijn deze vergaderingen openbaar. Het is wel prettig als u zich van tevoren aanmeldt, als u bij een vergadering aanwezig wilt zijn.

Mevr. D. Polderman     lid personeelsgeleding              d.polderman@borgesius.net
Mevr. S Dingenouts      lid personeelsgeleding              s.dingenouts@borgesius.net
Mevr. B. Hazen               lid oudergeleiding                       mrsintjozef@borgesius.net  
Daisy van Cuijk              lid oudergeleiding                       mrsintjozef@borgesius.net  

GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
Binnen de Borgesiusstichting werken we met een afvaardiging van vertegenwoordigers van verschillende MR-en. Informatie hierover kunt u vinden in de Borgesius informatiegids en op de website van de stichting www.borgesiusstichting.nl

GMR Borgesiusstichting De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van kinderen/ouders en het personeel van de scholen die aangesloten zijn bij de Borgesiusstichting. Ze praat en beslist mee over zaken die van belang zijn voor de kinderen en het personeel. De GMR houdt zich bezig met het bovenschoolse beleid van de Borgesiusstichting en kan dit beleid ter discussie stellen bij het Collega van Bestuur van de stichting.