groep 3-4

Informatiebrief groep 3 schooljaar 2020-2021 

Leerkracht 

Juf Simone (maandag t/m vrijdag) 
Juf Kelly (maandag, dinsdag en donderdag). 

Technisch lezen 

In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze sluit aan op de methode Schatkist waar in groep 1-2 mee wordt gewerkt. Veilig leren lezen bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). Tot en met kern 6 leren de kinderen om de dag een nieuwe letter (dus ongeveer 2 letters per week). Aan het eind van kern 6 (na ongeveer een half schooljaar) kent uw kind alle letters. Via nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u kunt inspelen op wat er in de klas gebeurt. Elke kern begint met een ankerverhaal. Aan het eind van iedere kern (behalve bij kern start) vindt toetsing plaats. Hierover ontvangt u aan het eind van kern 1 meer informatie.  

Huiswerk 

Vanaf kern 1 krijgen de kinderen een huiswerkmap met huiswerkbladen mee naar huis om ook thuis te oefenen met lezen. Voorin deze map zit informatie over hoe u uw kind hierbij kunt helpen. Vooral de informatie onder de kopjes 'zoemend lezen' en 'voor-koor-door' is belangrijk om goed door te nemen voordat u met uw kind gaat oefenen. U kunt dan dezelfde manier hanteren als wij op school doen. Om zich te kunnen ontwikkelen tot ervaren lezers, is het voor kinderen van groot belang dat ze voldoende leeskilometers maken (veel lezen). Ik wil u vragen om, indien mogelijk, iedere dag ongeveer tien minuutjes samen met uw kind met de huiswerkbladen te oefenen. Op iedere bladzijde zal ik een datum zetten. Vanaf die datum kunt u dat blad met uw kind oefenen (omdat vanaf dat moment de letters op die bladzijde allemaal zijn aangeboden). Via een berichtje zal ik laten weten wanneer de huiswerkmap weer mee terug naar school toe mag, zodat ik er nieuw huiswerk in kan doen van de volgende kern.  

Software 

Op school oefenen de leerlingen vier keer per week met lezen en woordenschat op de computer op hun eigen niveau onder begeleiding van meneer David. We hebben ook een softwarelicentie voor thuis, zodat de kinderen thuis ook kunnen oefenen. Wanneer de kinderen op school met alle onderdelen van de software hebben leren werken, zal ik u informeren over hoe u de software voor thuis kunt activeren. 

Schrijven 

Voor schrijven maken wij gebruik van de methode 'Pennenstreken'. Op het moment dat de kinderen een nieuwe letter leren, leren ze deze ook meteen schrijven. We maken onderscheid tussen leesletters en schrijfletters. Dat wil zeggen dat de letter die ze schrijven er vaak anders uitziet dan de letter die ze leren lezen. Hieronder is het verschil te zien. 

 Rekenen 

Voor rekenen maken we gebruik van de methode 'Wereld in getallen 4'. In het begin van groep 3 is het nog voornamelijk herhaling van wat de kinderen in groep 1-2 al aangeboden hebben gekregen, zodat deze stof er goed in zit. Het gaat dan bijvoorbeeld om het begrijpen van rekenbegrippen zoals meer en minder en het herkennen van getalbeelden. Later in het jaar gaan ze onder andere plus- en minsommen maken tot 10 en uiteindelijk ook tot 20, kunnen ze getallen splitsen, kennen ze de getallenlijn tot 100 en leren ze rekenen met geld. 

Iedere ochtend werken we in dezelfde volgorde aan bovenstaande vakken. De middagen zien er allemaal verschillend uit. Dan krijgen de kinderen vakken, zoals: 

 • Wereldoriëntatie (Faqta) 

 • Gym (op dinsdag van een vakleerkracht bewegingsonderwijs, op vrijdag van de eigen leerkracht) 

 • Handvaardigheid of tekenen 

 • Engels 

 • Begrijpend luisteren (en later in het jaar ook begrijpend lezen) 

 • Kanjer (voor de sociaal-emotionele ontwikkeling) 

   

  Informatiebrief groep 4 schooljaar 2020-2021 

  Leerkrachten 

  Juf Simone (maandag t/m vrijdag) 
  Meneer David ondersteunt in de groep op di, wo, do en vrij een uur in de ochtend. 

  Vakken in de ochtend 

 • Rekenen: vanaf groep 4 beginnen we met rekenen op Snappet: de kinderen werken op een tablet aan hun rekenopdrachten en zien meteen of hun antwoord juist is. Als het antwoord onjuist is, moeten ze deze eerst verbeteren voordat ze verder mogen werken. Na het maken van de les kunnen ze verder werken aan de zogenoemde plusopdrachten: deze zijn adaptief. Zo kan iedereen op zijn eigen niveau werken. Daarnaast maken de kinderen ook nog regelmatig opdrachten in een schrift en in een werkboek. Ieder blok duurt ongeveer 4 weken en wordt afgesloten met een toets. Dit jaar leren de kinderen o.a. plus- en minsommen maken tot 100 waarbij we gebruikmaken van een getallenlijn om deze sommen uit te rekenen; de tafels van 1 t/m 5 en 10; hele uren, halve uren en kwartieren op de analoge klok en hele en halve uren op de digitale klok; wat 1 meter, 1 liter en 1 kg is;               

 • Taal: we maken gebruik van de methode 'Taal actief'. Elke eerste les van de week leren de kinderen nieuwe woorden die aansluiten bij het thema waar we mee bezig zijn. Het huidige thema is 'vriendschap'. De kinderen leren woorden zoals kameraad, boezemvriend, bekende en onbekende. Andere dingen die de kinderen dit jaar gaan leren zijn o.a. zelfstandige naamwoorden, lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, woorden op alfabetische volgorde zetten en voorzetsels. Ieder thema duurt ongeveer 4 weken en wordt afgesloten met een toets; 

 • Spelling: we maken gebruik van de methode 'Taal actief' en werken vier keer per week in een werkboek. Een keer per week maken de kinderen een flitsles op Snappet. Ze krijgen dan een woord te zien dat hoort bij de spellingsregel die ze hebben geleerd. Na een paar seconden verdwijnt dit woord en vervolgens moeten de kinderen dit woord correct invoeren. De kinderen zien direct daarna of zij het woord goed hebben gespeld. Ook nu geldt dat ze het moeten verbeteren als het niet juist is. Ieder thema wordt afgesloten met twee dictees: een woord- en een zinnendictee; 

 • Technisch lezen: sinds dit jaar werken we met de methode 'Station Zuid'. De kinderen leren losse woorden en verhalen lezen en maken opdrachten daarbij. Ook nu wordt er veel gebruik gemaakt van de methode 'voor-koor-door' lezen net zoals vorig jaar in groep 3. 

  Vakken in de middag 

 • In de middag staan onder andere de volgende vakken op het programma: 

 • Wereldoriëntatie (Faqta) 

 • Gym (op dinsdag van een vakleerkracht bewegingsonderwijs, op vrijdag van de eigen leerkracht) 

 • Handvaardigheid of tekenen 

 • Engels 

 • Begrijpend luisteren 

 • Kanjer (voor de sociaal-emotionele ontwikkeling) 

 • Huiswerk 

  Ook in groep 4 krijgen de kinderen huiswerk mee. Dit huiswerk wordt in dezelfde map meegegeven als vorig jaar. Iedere donderdag gaat deze map mee naar huis met daarin huiswerk voor taal, rekenen of spelling. Op deze manier oefenen de kinderen nog eens met stof die in de klas al aan bod is geweest. De map met huiswerk moet uiterlijk de woensdag erop weer op school ingeleverd worden. De kinderen zullen in week 4, op donderdag 17 september, voor het eerst huiswerk mee naar huis toe krijgen.  

 • Begrijpend lezen 

 • Schrijven 
   

Belangrijke regel in de klas die handig is voor u om te weten 

Als kinderen hun werk van de dag niet af hebben, maken ze dat na schooltijd af (tot maximaal een kwartier na schooltijd). 

Belangrijke data 

Belangrijke data wat betreft oudergesprekken, studiedagen, enzovoorts kunt u vinden op de schoolkalender of worden met u gecommuniceerd via  het ouderportaal

Bij vragen kunt u mij bereiken door een berichtje te sturen via het ouderportaal of door voor of na schooltijd naar school toe te bellen.