Unitonderwijs op de Sint Jozefschool

De Sint Jozefschool is een kleine school (72 leerlingen ). Vanwege dit kleine leerlingaantal kunnen we alleen gecombineerde groepen maken. Om toch te zorgen dat de kwaliteit op alle gebieden geborgd blijft, werken we in units (unit 1-2-3, unit 4-5-6 en unit 7-8). Alle leerkrachten zijn op enig moment unit- of stamgroepleerkracht en op een ander moment instructieleerkracht. Alle leerkrachten hebben een professionaliseringstraject doorlopen en expertise hebben we op het gebied van rekenen, taal, lezen en jonge kind. Leerkrachten geven vanuit deze expertise de instructies voor rekenen, taal, lezen en spelling aan groep 3 t/m 8. Er is gekozen om vanuit de expertises te werken via vakadoptie. Alle leerkrachten zijn vanuit deze visie verantwoordelijk voor het onderwijs en de extra begeleiding aan alle leerlingen. Zij maken daarbij gebruik van groepsoverzichten en zorgplannen per vakgebied, die in het kader van OGW worden vertaald in de doelen in de dagplanning. Drie keer per week evalueren de leerkrachten samen de werkwijzen, de zorg en de ervaringen van kinderen.

Voor leerlingen die hoogbegaafd zijn, kunnen we de Breinklas in Zevenbergen inschakelen. De Breinklas heeft een toelatingsprotocol en door te werken volgens de stappen in ons (hoog)begaafdheidsprotocol voldoen we aan de voorwaarden hiervoor.

De internbegeleider is gediplomeerd en daarnaast ook gedragsspecialist, SOVA-trainer en BOUWcoördinator. 

Voor de leerlingen en de leerkrachten zijn roosters gemaakt met activiteiten en taken

Elke ochtend is er naast de instructies, voor rekenen, taal, lezen en spelling, ruimte voor pre teaching of extra instructie, leerkrachten maken daar samen een rooster voor.

Instructies, verwerking en extra begeleiding worden digitaal ondersteund middels programma's op touchscreen, tablets en computers.

De specialist jonge kind stuurt de samenwerking met de peuteropvang aan en peuters en kleuters werken twee keer per week samen aan thema's en activiteiten met een vooraf gesteld doel.

In de middagen werken we aan andere talenten op creatief, motorisch en wereldoriënterend vlak

De Sint Jozefschool is een Kanjerschool, daar zijn we heel trots op en dit is ook de reden, dat onze units (Tijgers, Kanjers, Toppers) Kanjer gerelateerde namen hebben gekregen.

Op dit moment worden de instructies op jaarklassenniveau gegeven. Dit willen we in 2017-2018 en 2018-2019 gaan omzetten naar het werken vanuit doelen. Ouders en kinderen willen we hier in betrekken middels plannings- en voortgangsgesprekken. Ook deze driehoeksgesprekken (kind-ouder(s)-leerkracht) en wat er bij nodig is, worden in de komende jaren ontwikkeld.